ביטוח עבודות קבלניות

אחת הפוליסות ביטוח היותר מורכבות ומסובכות בתחום הביטוח היא ללא ספק ביטוח עבודות קבלניות, פוליסת ביטוח זו נועדה לתת מענה לכל הצרכים של אותו קבלן המבצע של אותו פרויקט אותו הוא מעוניין לבטח אותו ביטח גם יכלול בדרך כלל את החבויות הנלוות כגון: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים, ביטוח העבודות..

פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כוללות שלושה פרקים: רכוש, צד ג' וחבות מעבידים

פרק1 ביטוח העבודות והרכוש.

הפרק הראשון מתייחס לרכוש באתר הבניה ולכיסויו, כאשר תקופת הביטוח תהיה מתחילת הפרויקט ועד ליום מסירת הפרויקט לרוכש.

פרק 2 –  ביטוח חבות כלפי צד שלישי.

בפרק זה יכוסו כל מצבי הנזק לגוף או לרכוש של צד שלישי וכמובן כתוצאה מהעבודה באתר עצמו. בפרק זה רצוי שיהיה   סעיף אחריות צולבת- כיסוי   המוענק לכל מי ששמו נקוב בשם המבוטח 

פרק 3 ביטוח חבות מעבידים

הפרק מתייחס לביטוח עובדי המבוטח כתוצאה מאחריות המעסיק כנגד תאונה ומחלה.

לוגו של וואטסאפ whatsapp